Hộ chiếu

Hộ chiếu (passport) là một loại giấy tờ quan trọng do một chính phủ cấp cho công dân nước mình như một Giấy Phép Ðược Quyền Xuất Cảnh khỏi đất nước và được Quyền Nhập Cảnh trở lại từ nước ngoài.

Hộ chiếu Việt nam hiện nay có thể chia làm 03 loại:

** Hộ chiếu Phổ Thông (Popular Passport): được cấp cho mọi công dân Việt nam
** Hộ Chiếu Công Vụ (Official Passport): được cấp cho các quan chức chính phủ đi nước ngoài do công vụ của nhà nước.
** Hộ Chiếu Ngoại Giao (Diplomatic Passport): được cấp cho các quan chức ngoại giao của chính phủ đi nước ngoài công tác.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Email:      info@willlogistics.com.vn, admin@willlogistics.com.vn, info@giaonhanychi.com.vn, admin@giaonhanychi.com.vn
Tel:          (028) 6292 8277/ (028) 6292 8278
Fax:          (028) 6292 8279
Chat:        will.logistics (skype/ yahoo)